Regulamin rozliczenia dostawy mediów do lokali we wspólnotach mieszkaniowych

Załącznik do uchwały Nr

REGULAMIN
ROZLICZENIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w nieruchomości danej Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Koszty mediów obejmują wszelkie wydatki związane z opłatami za dostawę mediów uiszczanych na rzecz usługodawców zewnętrznych.
3. Rozliczenie kosztów dostawy mediów dokonuje się odrębnie dla każdego lokalu w obrębie danej nieruchomości.

§ 2

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Zarządca – Administrator lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
2. Właściciel – osoba fizyczna, prawna lub inna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Okres rozliczeniowy – okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
4. Dostawa mediów – należy rozumieć dostawę:
a) energii cieplnej do ogrzania lokalu (c.o.),
b) energii cieplnej do podgrzania zimnej wody dostarczonej do lokalu (c.w.),
c) zimnej wody użytkowej do lokalu oraz odprowadzania ścieków (z.w.).

§ 3

1. Właściciel lokalu zobowiązany jest uiszczać na rachunek bankowy Wspólnoty comiesięczne zaliczki na pokrycie kosztów dostawy mediów do swych lokali.
2. Wysokość zaliczki może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego. Zmiana ta może nastąpić w przypadku zmian cenowych zaistniałych w cennikach ustalonych przez dostawcę mediów.
3. Nowe wysokości opłat (cen jednostkowych) zaliczkowych za dostawę mediów do nieruchomości (budynku) wprowadzane będą uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej
z mocą obowiązywania od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podjęcia uchwały, z wyłączeniem wody zimnej wprowadzanej przez dostawcę. Zmiana wysokości opłat następować będzie w tej samej formie.
4. Średnia normalna zużycia wody ciepłej i zimnej dla lokali nie posiadających wodomierzy przyjmowana będzie na każdy następny okres rozliczeniowy w wysokości średniorocznej rzeczywistej normy ustalonej na osobę przez Zarządcę, na podstawie analizy zużyć wody przyjętej dla ubiegłego okresu rozliczeniowego. W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych analizą, dopuszcza się możliwość zmiany wysokości normy ryczałtowej w ciągu okresu rozliczeniowego.
5. Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, należy wnosić równocześnie z opłatami z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną tj. 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 4

1. Rozliczenie następuje po okresie rozliczeniowym. Zarządca dostarczy każdemu właścicielowi dokumenty rozliczeniowe nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego.
2. Nadpłata może być zwrócona bezgotówkowo Właścicielowi lub zaliczona na poczet przyszłych opłat za lokal zgodnie z dyspozycją Właściciela.
3. Niedopłatę właściciel uiszcza w najbliższym terminie wraz z opłatami za używanie lokalu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty doręczenia rozliczenia.

ROZLICZENIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

§ 5

1. Rozliczeniu podlegają koszty dostawy ciepła do budynku (nieruchomości), w związku z opłatami uiszczanymi zewnętrznym dostawcom ciepła w postaci:
a) rocznej opłaty za zamówioną moc cieplną,
b) opłaty zmiennej za dostarczone ciepło,
c) opłaty za nośnik ciepła,
d) opłaty stałej za usługi przesyłowe,
e) opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.
2. Do kosztów opłaty stałej na potrzeby centralnego ogrzewania zalicza się wszelkie koszty nie stanowiące opłat zmiennych.
3. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami stanowi współwłasność Właścicieli lokali – członków Wspólnoty Mieszkaniowej.
4. Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków podejmuje zarządca.

§ 6

Rozliczenie centralnego ogrzewania (c.o.):
1. Podstawę rozliczenia lokali nie wyposażonych w indywidualne liczniki energii cieplnej (centralnego ogrzewania) stanowi metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. Właściciele w formie uchwały mogą podjąć decyzję o innym sposobie rozliczenia.
2. Podstawę rozliczenia lokali wyposażonych w indywidualne liczniki energii cieplnej (centralnego ogrzewania) stanowi Regulamin rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych uchwalony przez Wspólnotę odrębna uchwałą.
3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja właściciela w instalację centralnego ogrzewania bez zgody zarządcy, a w szczególności:
a) montaż dodatkowych grzejników lub powiększenie powierzchni istniejących oraz wymiana grzejników dotychczasowych,
b) spuszczanie wody z instalacji grzewczej.
4. Za sprawność urządzeń instalacji centralnego ogrzewania odpowiada Właściciel urządzenia.
5. Właściciel lokalu zobowiązany jest natychmiast powiadomić zarządcę o dostrzeżonych uszkodzeniach instalacji centralnego ogrzewania, w tym w szczególności uszkodzeniach liczników, zaworów termostatycznych lub pomp.

§ 7

Rozliczenia energii cieplnej zużytej do podgrzewania wody użytkowej (c.w.):
1. Rzeczywiste koszty obciążające budynek w stosunku do poszczególnych Właścicieli lokali rozliczane będą raz do roku.
2. Wodomierze zainstalowane w lokalach spełniają jednocześnie funkcję podzielników kosztów c.w.
3. Koszty dostawy energii cieplnej zużytej do podgrzania wody nie obejmuje ceny wody zimnej dostarczonej do lokalu, a jedynie wartość energii cieplnej zużytej do jej podgrzania.
4. Koszt c.w. będzie ustalany, co miesiąc do wysokości obciążeń (naliczeń za m3) z tego tytułu.

ROZLICZENIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 8

1. Regulamin dotyczy wszystkich Właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych korzystających z instalacji wodno-kanalizacyjnej.
2. Rzeczywiste koszty obciążające budynek w stosunku do poszczególnych Właścicieli lokali rozliczane będą raz w roku.
3. Wodomierze zainstalowane w lokalach spełniają jednocześnie funkcję podzielników kosztów.
4. Zużycie wody zimnej obliczone dla danego lokalu zawiera ilość wody wykazanej na wodomierzach wody zimnej lub wody zimnej i ciepłej (w przypadku, gdy budynek posiada instalację ciepłej wody użytkowej) oraz ustalonego ryczałtu zużycia wody zimnej i ciepłej w lokalach nieopomiarowanych.
5. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla lokali nie wyposażonych w indywidualne wodomierze (rozliczenie ryczałtowe) rozlicza się wg średniej normy zużycia wody ustalonej dla budynku (nieruchomości). Właściciele w formie uchwały mogą podjąć decyzję o zwiększeniu normy.
6. Ilość wody dostarczonej do budynku (nieruchomości) ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego i rozlicza się na wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych korzystających z instalacji wodnej.

§ 9

1. W przypadku braku dostępu do wodomierzy zainstalowanych w lokalach, ich wadliwego działania lub braku ważnej legalizacji, należy przyjąć łączne zużycie wody w wysokości ustalonej przez Wspólnotę w formie uchwały.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Niniejszy regulamin stosuje się w całości do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (nieruchomości), niezależnie od wyposażenia w instalacje wewnętrzne i rodzaju dostaw mediów.
2. W oparciu o niniejszy regulamin dokonuje się rozliczeń w częściach dotyczących danego budynku (nieruchomości) nowej instalacji, której skutkiem będzie rozpoczęcie rozliczeń będących przedmiotem Regulaminu.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały ……………………. i ma zastosowanie dla okresu rozliczeniowego ………. i lat następnych.
2. Zmiany do regulaminu wymagają formy przewidzianej dla jego wprowadzenia.