Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …

Regulamin
rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

§ 1

         Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) o własności lokali, właściciele lokali postanawiają przyjąć niniejszy regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

1. Terminy rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
1.1. Okresowe rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków przeprowadza się w  następujących okresach rozliczeniowych:
– za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 31 lipca tego roku,
– za okres od 1 lipca do 31 grudnia – w terminie do 31 stycznia następnego roku.

1.2. Rozliczanie zużycia wody i odprowadzania ścieków przeprowadza się także każdorazowo w przypadku zmiany stawek cen za wodę i odprowadzanie ścieków stosowanych przez dostawcę wody – za okres liczony od daty ostatniego rozliczenia do dnia, w którym nastąpiła zmiana tych stawek.

2. Lokale opomiarowane, zasady rozliczeń
2.1. Lokal opomiarowany – lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe (wodomierze lokalowe – podliczniki) rejestrujące zużycie wody zimnej we wszystkich punktach czerpalnych występujących w lokalu.
2.2. Podstawą rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez Zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.
2.3. Z czynności plombowania licznika sporządza się protokół odbioru, w którym należy wskazać nazwę urządzenia, jego numer fabryczny, a także stan zużycia wody.
2.4. Właściciel lokalu opomiarowanego ponosi koszt montażu, zakupu, wymiany, naprawy, konserwacji wodomierza, obowiązany jest także dokonywać jego legalizacji przed upływem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz.29 z późn. zm.) tj. przed upływem pięciu lat od daty zamontowania.
2.5. Niewykonanie legalizacji wodomierza w terminie określonym w pkt 2.4. niniejszego regulaminu spowoduje rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków na zasadach rozliczania lokali nieopomiarowanych.
2.6. Właściciel lokalu opomiarowanego zobowiązany jest do ponoszenia opłat za zużytą wodę według stanu wynikającego z odczytów wodomierzy i według aktualnych cen ustalonych przez dostawcę wody, przestrzegania warunków technicznych montażu i eksploatacji wodomierza oraz zgłaszania zarządcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem wodomierza i założonej plomby.

2.7. Odczyty wodomierzy dokonywane są przez zarządcę, w tym celu właściciel obowiązany jest zapewnić dostęp do wodomierzy w terminach wskazanych w pkt 1 niniejszego regulaminu.
2.8. W przypadku braku odczytów wodomierzy, rozliczenie następuje na zasadach ustalonych jak dla lokali nieopomiarowanych.

3. Rozliczanie lokali nieopomiarowanych
3.1. Za lokal nieopomiarowany uznaje się lokal, w którym nie zainstalowano wodomierzy lub przynajmniej jeden z nich nie posiada legalizacji, bądź został uszkodzony.
3.2. Zużycie wody w lokalach nieopomiarowanych rozliczane jest proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących dany lokal przy zastosowaniu normy 15 m3 miesięcznie na osobę.
3.3. Za osobę zamieszkująca lokal uważa się każdą osobę, która faktycznie w nim przebywa niezależnie od tego czy dopełniono obowiązku meldunkowego.
3.4. Wszelkie zmiany ilości osób zamieszkujących lokal zgłoszone Zarządcy, będą uwzględniane od 1-go dnia następnego miesiąca po dokonaniu takiego zgłoszenia.

4. Zaliczki na wodę
4.1. Właściciele lokali wnoszą co miesięczne zaliczki na koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków określone we własnym zakresie.
4.2. Różnice pomiędzy obciążeniami zaliczkowymi za wodę, a obciążeniem wynikającym ze wskazań wodomierza indywidualnego na koniec roku rozliczeniowego, będą korygowane przez Zarządcę w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy.
4.3. Okresowe rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie faktur obciążeniowych wystawionych przez dostawcę wody.
4.4. Do pierwszego naliczenia według wskazań wodomierza właściciel jest obowiązany regulować opłaty w dotychczasowej wysokości.

5. Rozliczanie kosztów zużycia wody w nieruchomości wspólnej oraz niedoboru
5.1. Podstawą rozliczenia zużycia wody przeznaczonej do celów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej są wskazania wodomierza, w przypadku braku odczytów lub legalizacji wodomierza – zużycie ustala się stosownie do wielkości dotychczasowego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
5.2. Koszt zużycia wody przeznaczonej do celów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej rozliczany jest na właścicieli stosownie do wielkości ich udziałów w tej nieruchomości.
5.3. W przypadku, wystąpienia niedoboru pomiędzy stanem wynikającym z rozliczenia zużycia wody w lokalach położonych w nieruchomości (opomiarowanych i nieopomiarowanych), a stanem wynikającym z odczytu wodomierza głównego – powstałą różnicę rozlicza się pomiędzy właścicieli proporcjonalnie do wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej w kosztach pozostałych.

§ 2
Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem jego zatwierdzenia.