Regulamin korzystania z garażu wewnętrznego

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …

Regulamin korzystania z garażu wewnętrznego

I PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Zarządzanie garażem wewnętrznym należy do obowiązku Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o zasady gospodarki finansowo-rzeczowej przyjętej dla wspólnoty mieszkaniowej.

§ 2

Miejsca postojowe dla samochodów są w wyłącznym użytkowaniu właścicieli lokali, którzy posiadają do tego tytuł prawny, lub osób przez nich upoważnionych.

§ 3

Korzystanie z garażu wewnętrznego dostępne jest dla każdego uprawnionego na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

§ 4

Parkowanie na terenie garażu wewnętrznego jest możliwe tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych, bez utrudniania korzystania z sąsiednich miejsc, oraz z ciągów komunikacyjnych.

II OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z GARAŻU WEWNĘTRZNEGO

§ 5

1. Uprawnionymi do wjazdu na teren garażu wewnętrznego i korzystania z miejsc postojowych, w tym garażu, są Właściciele lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, z którymi związane jest prawo do wyłącznego korzystania z przypisanych miejsc postojowych w garażu wewnętrznym, oraz osoby przez nich pisemnie upoważnione.
2. Prawo do korzystania z miejsc postojowych przysługuje także najemcom i dzierżawcom na warunkach przewidzianych dla właścicieli lokali w razie wynajęcia lub wydzierżawienia lokali, z którymi związane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych bądź wynajęcia lub wydzierżawienia samego tylko miejsca postojowego.

§ 6

Niezależnie do postanowienia § 2 i § 3 Regulaminu prawo wjazdu przysługuje karetkom pogotowia, pojazdom policji, pojazdom straży pożarnej, pojazdom obsługi technicznej nieruchomości oraz pojazdom służb holowniczych (auto-pomocy) w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami.

III ZASADY KORZYSTANIA Z GARAŻU WEWNĘTRZNEGO

§ 7

1. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi.
2. Zobowiązuje się właścicieli miejsc parkingowych do informowania Administratora o udostępnieniu miejsca osobom trzecim przez okres dłuższy niż 3 dni.
3. Zabrania się parkowania samochodów, z których wycieka olej lub inne płyny powodujące zanieczyszczenie podłoża lub stwarzające zagrożenie dla użytkowników garażu i lokali.
4. Obowiązuje zakaz wjazdu do garażu pojazdów zasilanych płynnym gazem (LPG).
5. W garażu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
6. Nie wolno ustawiać żadnych przedmiotów utrudniających użytkowanie garażu wewnętrznego.
7. Nie wolno pozostawiać żadnych materiałów i przedmiotów łatwopalnych.
8. Nie należy wykonywać żadnych prac zużywających nadmiernie wspólną energię elektryczną ani prac mogących spowodować zaprószenie ognia.
9. Po każdorazowym otwarciu bramy garażowej należy sprawdzić, czy została ona zamknięta.
10. Podczas wjazdu lub wyjazdu oraz na terenie garażu obowiązuje ruch prawo strony, zgodnie z oznaczeniami.
11. Nie wolno zajmować nie swoich miejsc parkingowych bez uzgodnienia tego z ich właścicielem.
12. Zabrania się mechanicznego blokowania przycisków oświetleniowych.
13. W garażu nie wolno przelewać paliwa oraz napełniać nim zbiorników pojazdów.
14. Nie wolno zaśmiecać powierzchni garażowych.
15. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy niezwłocznie powiadomić Administratora.
16. W przypadku uporczywego parkowania pojazdu poza przynależnym miejscem parkingowym Administrator może wezwać firmę zewnętrzną w celu odholowania pojazdu z garażu. Wszelkie koszty pokrywa użytkownik pojazdu.
17. Nie dopuszcza się parkowania na wewnętrznych drogach dojazdowych, pożarowych i ciągach pieszych poza wyznaczonymi miejscami postojowymi.

§ 8

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem jego zatwierdzenia.